Milé priateľky, milí priatelia,

iniciatíva Nemlčme sa sformovala pred vyše dvoma rokmi v reakcii na mimoriadne zlú spoločenskú situáciu, pokiaľ ide o problém sexuálneho násilia. Vznik iniciatívy bol spojený s úsilím vytvoriť portál, ktorý by aspoň čiastočne nahrádzal chýbajúce podporné služby pre ľudí so skúsenosťou sexuálneho násilia. Projektu sa podarilo získať podporu na portáli Ľudia ľuďom a následne uspieť v súťaži Reštart Slovensko. Počiatkom roku 2014 sa sformovalo občianske združenie, a projekt sa pomaly dal do pohybu. Web sme spustili v marci 2015.

Projekt sa od začiatku stretol s veľmi silnou podporou a odozvou, ale aj veľkými očakávaniami. Postupne sme si uvedomovali rôzne aspekty a dôsledky skutočnosti, že na Slovensku doteraz nepôsobila žiadna organizácia, ktorá by sa venovala špecificky sexuálnemu násiliu. V roku 2015 sa to ukázalo najmä v súvislosti s tvorbou politík.

Podpora zo strany Slovensko-českého ženského fondu nám umožnila zapojiť sa do procesov, ktoré sa diali v oblasti násilia páchaného na ženách, a pokúsiť sa v nich zastupovať záujmy žien so skúsenosťou sexuálneho násilia. Pripomienkovali sme zákon o násilí na ženách a spolupracovali sme pri tvorbe štandardov pre ženy so skúsenosťou násilia, ktoré sa pripravovali pod záštitou Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Popri tom sme sa usilovali získať prostriedky pre rozvoj organizácie, aby ju bolo možné kapacitne posilniť. Tieto aktivity na dlhý čas pohltili všetky naše kapacity.

Vďaka možnosti participovať na týchto procesoch, výmene skúseností s inými organizáciami pôsobiacimi v téme násilia páchaného na ženách ako aj priamej komunikácii s ľuďmi so skúsenosťou sexuálneho násilia sa menil náš pohľad na to, aké nároky by mala online komunita spĺňať, aby bola funkčná a bezpečná. Uvedomili sme si tiež, že pôvodný projekt mnohé dôležité aspekty jednoducho podcenil. Po niekoľkomesačnom úsilí nedostatky odstrániť sme dospeli k záveru, že pri našich súčasných finančných a ľudských kapacitách nie je možné online komunitu spraviť tak, aby mohla bezpečne plniť svoj účel.

Preto sme sa nakoniec rozhodli od projektu komunity upustiť, kým neposilníme naše kapacity a nezískame ďalšie finančné prostriedky. Medzičasom sa budeme usilovať o zlepšenie informačnej sekcie webu, ktorá prinesie podrobnejšie spracovanú tému sexuálneho násilia. Na novej webovej stránke teraz pracujeme.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí ste nám pomohli a stále a pomáhate. Osobite by sme sa chceli poďakovať ženám so skúsenosťou násilia, ktoré s nami zdieľali svoje príbehy. Vaša dôvera je pre nás veľkým záväzkom do budúcna.

Ako spoločnosť dlhujeme ľuďom so skúsenosťou sexuálneho násilia veľa. Dúfame, že sa nám postupne podarí tento stav zmeniť.

Mirka Grófová
Jana Raganová

O nás

O.Z. Nemlčme vzniklo v r. 2014. Jeho hlavným cieľom je zvyšovanie povedomia o probléme sexuálneho násilia a zlepšenie postavenia ľudí s touto skúsenosťou.

Podporte nás

Nemlčme nie je poskytovateľom psychologického poradenstva.

V prípade potreby sa môžete obrátiť na:

Kontakt: [email protected]